Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Извършване на социологически и специализирани проучвания и изследвания за оценка на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето в изпълнение на Дейност 3 и 4 от Проект „Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето” на ОП РЧР”, обособена позиция № 1
 

Публикацията проследява тенденциите на престъпността в България за периода 2000-2010 г. въз основа на националните виктимизационни изследвания, провеждани всяка година от Витоша Рисърч и полицейската статистика.
 

ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНО - ДЕМОГРАФСКИЯ СТАТУС И НАГЛАСИТЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ГТД)
 

Основната цел на проекта „Изследване на причините за отпадане от училище“ е да очертае, съпостави и изследва в дълбочина причините, поради които от системата на образованието в страната отпадат деца. Конкретните задачи на проведеното изследване са:
 

Настоящият доклад си поставя целта да анализира състоянието и развитието на политиката на България в областта на иновациите през 2006 г. За постигането на тази цел е направен преглед на основните структурни звена на националната иновационна система и е проследено въздействието на националната иновационна политика върху тяхното функциониране и взаимодействие.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.